Uthyrningsvillkor

Uppdaterade: 2024-01-31

Uthyrningen av boenden som StayCay Service (nedan StayCay) förmedlar följer alltid de nedanstående villkoren. Tillsammans med offert, hyresavtalet och tilläggsinformation utgör dessa villkor den kontraktsmässiga grunden mellan värden och hyresgästen. Eventuella tillägg till hyresavtalen är endast giltiga om de presenteras i skriftlig form. Hyresgästen måsta vara minst 18 år. 

På grund av coronaviruset har StayCay vidtagit åtgärder för att skydda både gäster och personal. Som ett resultat kan vissa tjänster och bekvämligheter vara begränsade eller otillgängliga. StayCay har eventuellt minskat öppettiderna för receptionen och andra tjänster här

  1. Hyresperiod

De ankomst- och avresetider som anges på bokningsbekräftelsen är de som gäller. Utcheckning sker mellan 9:00 och 10:00 om ingen annan överenskommelse träffas. Incheckning är mellan 15:00 och 17:00 om ingen annan överenskommelse träffas. Vänligen informera StayCay i förväg om din beräknade ankomsttid. Kontaktuppgifterna finns i bokningsbekräftelsen. Nyckeln utlämnas vanligtvis endast mot uppvisande av bokningsbeviset och identifikation..

Vid incheckning måste hyresgästen uppvisa giltigt foto-ID. StayCay kan eventuellt be om ytterligare dokumentation från gästerna för att bekräfta identitet, resplaner och annan relevant information

II. husest beskrivning

Husets storlek

Husets angivna storlek har beräknats utifrån information från husägaren. StayCay kontrollerar nya objekt genom information från hitta.se och Lantmäteriet

Antal personer

Huset med tillhörande tomt får endast bebos av högst det antal personer, inklusive barn oavsett ålder, som anges i offerten, bokningsbekräftelsen eller hyresavtalet. Undantaget är de hus där det finns möjlighet att ta med ett extra barn (under 4 år) utan extra kostnad. Denna möjlighet kan säljpersonal informera om vid bokningstillfället, och det framgår även av husinformationen på internet. Om det bor fler personer än vad som maximalt tillåts i huset eller på tomten, har husägaren och/eller StayCay rätt att omedelbart avvisa de extra personerna. Om hyresgästen inte rättar sig efter en sådan avvisning inom 12 timmar efter meddelandet, har husägaren och/eller StayCay rätt att upphäva hyresavtalet med omedelbar verkan och att utan ytterligare varning avhysa samtliga boende utan återbetalning av hyresbeloppet.

StayCay förmedlar huvudsakligen semesterhus till familjer och par. Grupper med minst 6 personer som inte utgörs av familjer eller par är naturligtvis också välkomna, men de måste anmäla sig som grupp senast vid hyresavtalets ingående. StayCay eller husägaren har rätt att avvisa en grupp om anmälan om gruppresa inte har gjorts i god tid före hyresperiodens början. För grupper kan StayCay eller husägaren också kräva en högre deposition vid ankomst till semesterhuset och ställa krav på betalning för obligatorisk slutrengöring.

Tält och husvagnar

Det är förbjudet att tälta, parkera husvagnar och liknande på eller vid hustomten. Husägaren eller StayCay har rätt att omedelbart kräva att dessa avlägsnas. Om hyresgästen inte rättar sig efter en sådan avvisning snarast, har husägaren och/eller StayCay rätt att omedelbart upphäva hyresavtalet och att utan ytterligare varning avvisa samtliga boende utan återbetalning av hyresbeloppet.

Husdjur och allergi

I vissa hus är husdjur inte tillåtna. Husägaren eller StayCay kan dock inte garantera att det inte tidigare har funnits husdjur i huset.

Bullerstörningar

Hyresgäster kan, även i husområden, oväntat utsättas för buller från byggarbete, trafik eller liknande. Varken husägaren eller StayCay kan hållas ansvariga för bullerstörningar.

III. Betalning av hyra

Priserna anges i SEK (svenska kronor) per hus per dag/vecka. Beställningen är bindande omedelbart, oavsett om den gjorts över internet eller via StayCay. När betalningen har registrerats, skickas ett hyresbevis där betalningsinformation finns tillgänglig, och hyresdokumenten blir tillgängliga omedelbart efter att bokningen har genomförts.

Vid beställning gäller följande: Det totala hyresbeloppet förfaller till betalning omedelbart och ska vara StayCay till handa senast 3 dagar efter beställning. Om inte betalningsvillkoren följs betraktas överenskommelsen som bruten, och StayCay har därmed rätt att upphäva det ingångna avtalet utan att hyresgästen meddelas. StayCay kommer att försöka meddela hyresgästen så snart som möjligt innan detta sker. Ett upphävande av avtalet innebär inte att hyresgästen befrias från sin skyldighet att erlägga hyra, och förhållandet regleras enligt reglerna om avbeställning i punkt 5. Om inget annat anges inkluderar hyresbeloppet normala förbrukningskostnader såsom el, olja, gas, uppvärmning och vatten.

IV. Skatter och valuta

StayCay förbehåller sig rätten att, i händelse av prisökningar, skattehöjningar, avgiftshöjningar och valutakursändringar, höja hyran i motsvarande grad med tydlig dokumentation. Om valutan i det land där bostaden ligger, eller den valuta med vilken bostaden avräknas av StayCay, ändras i förhållande till den valuta som används i uthyrningsförslaget mellan husägaren och StayCay, kan hyran efter hyresavtalets ingång och före hyresperiodens start höjas med samma procentsats som den använda valutan har stigit med sedan uthyrningsförslaget trycktes. Denna omständighet ger inte hyresgästen rätt att avbryta hyresavtalet.

V. Avbeställning/ändringar

Skriftligt

En avbeställning kan endast göras skriftligt och gäller först från den dag då den har mottagits av StayCay.

Förslag: uppsägning av hyresavtal

Härmed uppsägs denna dag det gällande hyresavtalet mellan _______ å ena sidan och hyresgäst ____________ å andra sidan. Det hyresavtal som nu sägs upp avser lägenheten i fastigheten __________________________.

Enligt gällande hyresavtal med beaktande av dess bestämda uppsägningstid skall hyresavtalet upphöra att gälla och avflyttning ske senast den ______________. Jag önskar att få en bekräftelse på

Innan vistelsens början får hyresgästen ett hyresbevis. Tid för överlämning av nycklarna till huset avtalas via email, sms eller instant messaging.

Avgifter 

Vid avbeställning tas följande avgifter ut:

  1. Från bokningsdagen / signerat offert och fram till 75 dygn före inflyttning: 10% av det totala hyresbeloppet, dock minst SEK 500:-
  2. Från 74 till 45 dygn före inflyttning: 25% av det totala hyresbeloppet, dock minst SEK 500:-
  3. Från 44 dygn före inflyttning: 100% av det totala hyresbeloppet, även om det hyrda huset inte tas i bruk.  Avgiften avrundas uppåt till helt belopp i SEK.

Reducerat avgifterna 

Om huset återuthyrs till en annan hyresgäst till fullt pris, kan de i punkt 5.2.c. nämnda avgifterna reduceras till 25% av det totala hyresbeloppet, dock minst SEK 500:-. Om huset inte återuthyrs eller om det inte kan uthyras till fullt pris, gäller avgifterna enligt punkt 5.2

Brytpunkten

Brytpunkten för de i punkt 5.2 och 5.3 nämna dygnet är midnatt (svenskt tid).

Namnändring

StayCay kan diskutera med hyresgästen möjligheten att sätta in en annan hyresgäst i sitt ställe, under samma tidsperiod och till samma pris. Om StayCay accepterar en namnändring, krävs en avgift på SEK 500:-. Meddelandet om detta ska skickas skriftligt till StayCay.

VI. Deposition

Om husägaren så kräver, är hyresgästen förpliktigad att erlägga en deposition senast vid nyckelutlämningen. Depositionen fungerar som försäkring för husägaren vid eventuella skador på huset och/eller utebliven eller bristfällig slutrengöring. Depositionens storlek beror bland annat på husets storlek och utrustning. Depositionens storlek framgår av hyresbeviset, katalogen och/eller internet. Vid vistelse längre än 3 veckor kan ovanstående deposition tas ut per vecka, och det kan krävas betalning för en slutrengöring, eventuellt flera, beroende på hyresperiodens längd. Från depositionen dras kostnader för eventuella skador och/eller bristfällig slutrengöring, tillsammans med expeditionsavgiften, innan återbetalning sker. Om värdet av ovanstående överstiger depositionsbeloppet kommer det överskjutande beloppet att debiteras hyresgästen. Vid uthyrning av bostäder till grupper samt vid uthyrning under jul/nyår kan den normala depositionen höjas med SEK 1000:- per person. Hyresgästen kan också åläggas att betala en eller flera obligatoriska slutrengöringar, beroende på hyresperiodens längd.

VII. Slutrengöring

Hyresgästen är skyldig att lämna huset i ordentligt rengjort skick. Det är viktigt att inte glömma rengöring av kylskåp, frys, spis, ugn, frill och sanitära installationer. Huset ska lämnas i det skick som hyresgästen själv önskar finna det. Kostnader för otillräcklig eller bristfällig städning kommer att debiteras hyresgästen. En beställd slutrengöring befriar inte hyresgästen från ansvaret att diska, tömma kylskåpet samt att plocka undan i huset innan avresan.

Hyresgästen ska behandla det hyrda huset väl och lämna det i samma skick som vid inflyttningen. Hyresgästen är ansvarig inför husägaren för eventuella skador på huset och/eller dess inventarier som uppstår under hyresperioden och som orsakats av hyresgästen själv eller andra som vistats i huset under hyresperioden. Skador på huset och/eller dess inventarier som uppstår under hyresperioden ska omgående meddelas till StayCay. Reklamation på grund av skador som uppstått under hyresperioden kommer, om felet är anmält eller kan konstateras vid normal uppmärksamhet, att åtgärdas inom 3 veckor från hyresperiodens slut, förutsatt att hyresgästen inte agerat bedrägligt. Husägaren och/eller StayCay genomför en kontroll av huset efter varje hyresgästskifte. Vid detta tillfälle konstateras även eventuella skador och brister på huset och/eller dess inventarier, liksom eventuella brister i rengöringen.

StayCay förmedlar uthyrning av hus men äger inte dessa själva. Ansvaret och förpliktelserna för uthyrningen åligger således enbart husägaren. StayCay företräder husägarens intressen vid avslutning av hyresavtalet. Om ett hyresavtal av någon anledning inte kan genomföras på grund av omständigheter utanför StayCays kontroll, såsom exekutiv auktion, kontraktsbrott från husägarens sida eller liknande, har StayCay rätt att annullera hyresavtalet med omedelbar återbetalning av redan inbetald hyra. StayCay kan dock, efter eget övervägande, om möjligt erbjuda hyresgästen ett annat likvärdigt hus i samma område och till samma pris.

X. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvister som rör tolkning eller tillämpning av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan nå en överenskommelse, kan tvisten föras till Allmänna Reklamationsnämnden eller avgöras av allmän domstol.

XI. Extraordinära händelser

Oförutsedda omständigheter

Om hyresavtalet inte kan genomföras eller väsentligt försvåras till följd av oförutsedda omständigheter/force majeure (till exempel krig, natur- och föroreningskatastrofer, epidemier, pandemier, gränsstängning, trafikförhållanden, avbrott i valutahandel, strejk, lockout och liknande), kan både StayCay och husägaren annullera hyresavtalet. I en sådan situation kan varken husägaren eller StayCay hållas ansvariga. StayCay är vid force majeure berättigat till full kostnadstäckning för alla uppkomna kostnader, inklusive bokningskostnader, som kan kopplas till hyresavtalets upphörande.

Stöld eller liknande

Husägaren eller StayCay kan inte hållas ansvariga i händelse av insektsangrepp på huset eller tomten, stöld eller liknande incidenter som påverkar hyresgästens privata egendom eller liknande.

XII. Övriga upplysningar

* Om hyresgästen ingår ett särskilt skriftligt avtal med StayCay som avviker från de normala hyresvillkoren på ett eller flera områden, påverkas inte StayCays övriga hyresvillkor av detta.

* Husen uthyrs i den ordningsföljd de reserveras.

* Vi reserverar oss för biljett-och tryckfel.

* All information i StayCays dokumentation har vi bästa förmåga försökte återge så korrekt som möjligt.

  • Användning och publicering av StayCays riktlinjer, villkor, hyresavtal, uthyrningsförslag och annan dokumentation, för kommersiell användning, helt eller delvis, är förbjudet enligt gällande lagstiftning.